zpět na titulní stránku
UNISORT s.r.o.
Libušská 313/104, 142 00, Praha 4

POZOR - ZMĚNA ADRESY

Tel./Fax:  317 779602
Mobil:  608 060664. 602358120
e-mail:obchod@stavcentrum.cz
Deutsche Version
přejít na obsah alba
Englishe version

Kancelář na výše uvedené adrese je zrušena.
 
Po předchozí dohodě je možné nás navštívit
   v  nově  připravovaném výstavním areálu v Mrači u Benešova     

Telefonní čísla a E-mail zůstávají i nadále plně  funkční

http://www.mapy.cz/images/usericon.gif

Klikněte pro zobrazení mapky

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
JÍMKY - SEPTIKY - NÁDRŽE
ČERPADLA A VODÁRNY


Biologická čistírna UN28 je samostatný technologický celek, zajišťující čištění odpadních nejmenších individuálních zdrojů znečištění  do  ekvivalentního počtu 8 obyvatel - např. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňuje čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. Náklady na vyčištění jsou velice nízké. Nejsou určeny k čištění vod, znečistěných ropnými a podobnými látkami.
Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou.
Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí.
Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a je opatřen víkem.
Čistírna neobsahuje žádné rotační součástky, žádná ložiska, elektromotory apod. Čistící proces je zajištěn vzduchovacím kompresorem, uloženým v nástavci.

Popis a funkce čistírny:

Popis technologie čištění odpadní vody

Odpadní voda přitéká do nátokového prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s recirkulovaným kalem. Degradace biologicky rozložitelných materiálů zachycených v nátokové sekci je zajištěna tlakovým provzdušňováním. Mechanicky předčištěná voda je vedena do aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovacím systémem difuzorů. Vzduchové difuzory jsou umístěny na dně aktivační nádrže. V tomto prostoru s vysokou koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování organického znečištění vody.

Z aktivačního prostoru voda vtéká do dosedací nádrže spojovacím potrubím, kde se vyčištěná voda odděluje od aktivovaného kalu a přes odtokový systém je odváděna do kanalizace. Dosazovací prostor je kuželového tvaru, kde je recirkulace kalu zajištěna pomocí přečerpávacího potrubí zpět do nátokového prostoru. Hladina dosazovacího prostoru je provzdušňována pro rozbourání vyflotovaného kalu. Vyčištěná voda je přes odtokový systém odváděna do kanalizace, se souhlasem vodohospodářského orgánu lze tuto vyčištěnou vodu vypouštět do recipientu, dešťové kanalizace, trativodu, či jí akumulovat a použít k závlahám. Vzduchování je zajištěno membránovým dmychadlem, které je napojeno do rozvaděče vzduchu, z kterého je vzduchování rozvedeno do jednotlivých částí. Membránové dmychadlo je řízeno časovými spínacími hodinami. Účinnost čištění se pohybuje v rozmezí 90-95%.

 

Čistírna splňuje ČSN 756402 z roku 1992 a lze ji tedy umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možno vypouštět do kanalizace, recipientů, nebo použít k závlahám. Ve vodohospodářsky významných oblastech je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr), možné dosáhnout celkové účinnosti čištění v hodnotě BSK5 až 99,5%.
Přebytečný kal je vhodný ke kompostování a jeho odčerpávání se provádí v závislosti na zatížení čistírny.


Osazení čistírny do terénu:

Určení a příprava místa

Při určení místa pro osazení domovní čistírny je třeba vycházet z hloubky, kde je uložena kanalizace, která bude odpadní vody do čistírny přivádět. Doporučené umístění domovní čistírny je zabudování pod terénem (např. v zahradě, ve dvoře apod.). Pokud je přívod kanalizace ve větší hloubce než je standardně umístěné nátokové potrubí v čistírně, je potřeba použít tzv. nástavce. Tyto jsou vyráběny standardně pro výšky 500 mm. 700 mm a 1000 mm. Pro domovní čistírnu UN 28  není třeba vytyčovat ochranné pásmo.

Při instalaci je třeba pouze respektovat následující:

 • Je třeba umístit čistírnu do teplotně vyrovnaného prostředí, pokud je umístěna pod terénem, je tato podmínka splněna. Při jiném umístění je třeba ČOV např. zateplit, zastínit apod.
 • Je třeba znát výšku hladiny spodní vody v místě pro ČOV – v případě vysoké hladiny spodních vod je třeba konzultace s odborníkem, vysoká hladina spodní vody je při instalaci na závadu.
 • Napojení dmychadla na rozvod el. energie. Pokud bude mít dmychadlo zásuvku 230V/10A ve víku ČOV, je třeba, aby tato zásuvka měla samostatný jistič v hlavním rozvaděči objektu. Doporučujeme, aby tato přípojka měla na vhodném místě (např. v hlavním rozvaděči) kontrolku správné funkce dmychadla. Případná porucha dmychadla je pak zjištěna bez nutnosti fyzické kontroly dmychadla. Dmychadlo je také možné umístit  mimo ČOV a do čistírny přivést pouze tlakový vzduch.

Stavební příprava

Hloubka výkopu je závislá na  rozměrech čistírny včetně nástavce a na požadovaném spádu přívodního potrubí. Nad terén vyčnívá pouze vstupní víko. Pro bezpečné usazení a následné dokončovací práce se doporučuje připravovaný výkop zvětšit minimálně o 80 cm.

Pod čistírnu je nutné zhotovit  betonovou desku o síle 10 až 15 cm, která by měla být z důvodu manipulace o cca 30 cm větší než je půdorys dna.

Zhotovitel nezodpovídá za škody na skeletu čistírny, vzniklé nesprávnou manipulací a obsluhou, špatným stavebním postupem a jeho následky, jakož i nedodržením jeho pokynů a doporučení ze strany objednatele. Objednatel nesmí v žádném případě vystavit skelet čistírny působení spodních nebo srážkových vod nebo jiným obdobným tlakům (zásypová zemina, pohyb terénu apod.). Spodní a srážková voda musí být trvale odváděna z místa instalace např. drenáží. Pro tyto účely se doporučuje umístit do stejného výkopu drenážní sondu s trvalým odvodem vody (čerpadlo s plovákovým spínačem). Sondu s čerpadlem lze objednat a odebrat přímo s čistírnou.

Po usazení čistírny se za současného napouštění vody do čistírny provede její obetonování  tak, aby úroveň hladiny vody byla minimálně o 10 cm vyšší než úroveň vnějšího betonu. Beton se používá polosuchý a ukládá se opatrně bez rázů a pěchování. Obetonování se provádí po vrstvách cca 50 cm denně. Nehrozí li výskyt spodní vody  a čistírna bude vybavena nástavcem menším nežli 100 cm je možné ji obetonovat pouze do výšky  50 cm a zbytek zasypat zeminou (bez příměsi kameniva). Pokud hrozí výskyt spodní vody nebo bude  čistírna vybavena nástavcem s výškou 100cm a více, je nutné ji obetonovat v celé její výšce.
 

 
Schéma osazení čistírny do terénu
Schéma osazení čistírny

 

 

KLiknutím zvětšit   Technické parametry
    UN28-2 UN28-8
Počet připojených obyvatel EO 2 2 - 8
Denní přínos znečištění kg BSK5 kg/den 0,12 0,48
Denní průtok vody m3/den 0,3 0,2
Účinnost čištění % 90 - 95 90-95
Napájecí napětí V 230 230
Štítkový příkon kW/hod 50 W 90 W
Vnitřní průměr (D) cm 160 160
Výška (H) - bez nástavce cm 150 150
Tl. stěny nádrže (TS) mm 5 5
Tloušťka dna (TD) mm 5 5
Průměr odtoku (Dv) mm 110 110
Průměr přítoku (Dp) mm 125 125
Cena  pro základní výšku 150 cm bez nástavce Kč bez DPH 27900 Kč 27900 Kč
Nástavec  50 cm Kč bez DPH 4500 Kč 4500 Kč
Nástavec  70 cm Kč bez DPH 5600 Kč 5600 Kč
Nástavec 100 cm Kč bez DPH 6900 Kč 6900 Kč

V ceně čistírny je obsaženo její uvedení do provozu, hradí se pouze cestovné technika na místo. Uvedením do provozu je míněno zapojení dmychadla a  správné nastavení vzduchových ventilů.

Jiné práce ( výkop,  betonáž, osazení do výkopu, přívod el.proudu) je  v případě zájmu nutné objednat zvlášť.


Stavební připravenost pro uvedení jímky do provozu:
Výkop stavební jámy na jímku, betonové dno o síle 10 cm pod jímku, přívod elektřiny 220 V,usazení čistírny do výkopu a její obetonování.


Septiky - nádrže

Zalévání upravenou vodou z obecního rozvodu je v dnešní době poměrně nákladné a není li k dispozici vlastní studna, je výhodné využívat vodu z čistírny nebo dešťovou vodu.

Nádrže na odpadní vodu jsou vyráběny ze svařovaných polypropylenových tvarových stěnových prvků a jsou dodávány společně s protokolem o vodotěsnosti. Osazují se do jámy s pevným, vyrovnaným dnem, a po napojení na nátokové a odtokové  potrubí se v závislosti na typu nádrže obsypou nebo obetonují. Uložená jímka se zakryje krycí deskou nebo betonovými překlady a ponechá se buď otvor na napojení čistírny nebo otvor na sací hadici pro vyvážení.

Přehled nabízených jímek najdete ve samostatné kapitole JÍMKY

Rozvody pitné a užitkové vody
Rozvody vody, zakončené ventilem s přípojkou na hadici jsou vybudovány plastovým potrubím na požadovaná místa.
Na čerpání lze použít klasické automatické vodárny s tlakovou nádobou nebo čerpadlo s moderní, elektronicky řízenou jednotkou, která udržuje ve vedení konstantní tlak a odstraňuje tak známé a nepříjemné kolísání tlaku známé u klasických domácích vodáren. Automatická regulace sama kontroluje přítomnost vody v systému a při vyčerpání nádrže čerpadlo zastaví. S řídící jednotkou máte možnost používat veškeré moderní rozprašovače, které jsou citlivé na kolísání tlaku vody v potrubí. Použití řídící jednotky v domovním rozvodu opět odstraní kolísání tlaku v domácím rozvodném systému, který nepříznivě ovlivňuje napouštění praček, myček nádobí, nádržek WC nebo kolísání teplot při sprchování vodou ze zásobníkového ohřívače.


Čerpací systém  je možné umístit buď do sklepa a  použít nasávací čerpadlo se sacím košem, umístěným ve studně nebo v nádrži nebo je možné použít ponornou vodárnu, umístěnou přímo v nádrži nebo ve studně.

Ponorná vodárna E-deep

První ponorná kompaktní domácí vodárna s cela bezhlučným provozem, vybavená inteligentním elektronickým ovládáním.

Vodárna automaticky sepne po otevření kohoutku a automaticky vypne po jeho uzavření, má integrovanou ochranu proti chodu nasucho a udržuje v systému konstantní tlak a průtok.

Mimořádně vhodné zejména pro nádrže na dešťovou vodu nebo pro kopané studny i vrty od průměru 160mm

 

 

- zcela tichý provoz

- snímač průtoku a snímač vody (zabrání chodu nasucho či samočinnému spínání při zanesení zpětné klapky)
- snadná instalace a používání
- vysoká provozní spolehlivost
- k dispozici varianty s 3 nebo 4 stupni
- inovativní a futuristický design
- zabudovaná zpětná klapka
- automatický reset
- dodávka včetně přívodního kabelu 15m

- jemné nerezové síto zabraňující nasátí větších nečistot

 

Technické parametry čerpadel E-deep                                                                                                                                                                                                    *) tlaky na úrovni hladiny vody
typ výkon motoru (kW) připojovací rozměry jmenovité napětí (V) dopravní výška max (m) dopravní množství max (l/min) hmotnost (kg) tepelná ochrana max. ponor tlak (zap./vyp.) (bar)
E-DEEP 1000 1,0 G 1" 230 36 95 10,1 ANO 15m 2,0 / 3,6*
E-DEEP 1200 1,2 G 1" 230 48 95 11,6 ANO 15m 2,0 / 4,8*

 

Čerpání vody z vrtaných studní

Kompletní vodárna s ponorným čerpadlem a konstantním tlakem, osazená moderním  vícestupňovým čerpadlem  a inteligentním řízením provozu pomocí frekvenčního měniče.

 • Snadná instalace.

 • Kompletní jištění a ochrany.

 • Minimální prostorové nároky.

 • Pro studny, nádrže i hluboké vrty.

 • Nízké provozní náklady.

 • Konstantní tlak při libovolném odběru vody.

 • Vyrovnávací tlaková nádoba - omezení vodních rázů a častého spínání.

 • Všechny nutné komponenty součástí dodávky.

 • 5 typů pro široký rozsah použití.

 • Čerpadlo i jednotka včetně propojovacích vidlic a zásuvek.

Zabudované ochrany a jištění

 • Ochrana proti chodu nasucho, ochrana proti přetížení, přepětí, podpětí, ochrana proti
  přehřátí motoru, ochrana hydrauliky čerpadla díky tzv. měkkému rozběhu, diagnostika
  provozních stavů, ukládání poruch do servisní paměti, ochrana proti zkratu.

Popis funkce

 • Čerpadlo pracuje ponořené ve vrtu či studni a je ovládáno jednotkou PWM s frekvenčním
  měničem - celý systém po otevření odběrního místa automaticky sepne, po uzavření vypne.

 • Vyrovnávací tlaková nádoba omezí vodní rázy a sníží počet spínání, vodárna zapne až odběru
  cca 3 litrů vody. Během odběru vody jednotka reguluje otáčky čerpadla podle okamžité
  spotřeby a udržuje vždy nastavený konstantní tlak. Při menších odběrech dochází
  k významnému snížení příkonu a tím k úspoře provozních nákladů

 • Systém umožňuje individuální nastavení provozních parametrů a veškerých jistících prvků

 • Dodávka v továrním nastavení odpovídá zhruba 95% instalací a mimo nastavení provozního
  tlaku, nemusí uživatel do systému zasahovat.

 • Svoje uplatnění najdou tyto vodárny k domácnostech s velkým počtem odběrních míst,
  při zahradních závlahách, v lokalitách s velkým rozmezím kolísání hladiny ve vrtu,
  v penzionech, komerčních objektech na sportovištích  apod.

 Vodárny jsou určeny pro instalaci do vrtů o průměru pažnice min   110mm

Kliknutím zvětšit

 

1 - Čerpadlo
2 -  Vyrovnávací tlaková nádoba
3 - Řídící jednotka (frekvenční měnič)

4 - hlavní uzavírací ventil s odvodněním
5 - Připojovací armatury (T-kus, vsuvka, redukce,        manometr)

TYP P1 P2 Maximální proud (A)   Tabulka hydraulických parametrů
kW kW 1x220
NS 2-57 PWM 0,55 0,1-0,6 5,6 Q (l/min) 0 13,3 16,7 20,8 26,7 30 33,3 41,7 53,3      
H (m) 70,5 69 68,5 68 63,5 60,5 57 46,5 32      
NS 4-60 PWM 1,1 0,3-1,2 8,5 Q (l/min) 0       26,7 30 33,3 41,7 53,5 66,7 83,3 105
H (m) 83       75 74 72,5 69,5 64,5 59,5 48,5 35,5
FS 5-52 PWM

 

1,1 0,3-1,2 8,5 Q (l/min) 0 33,3 50 66,7 83,3 100 117 133        
H (m) 73,5 68 64 59 52 42 30 19        
FS 2-80 PWM

 

1,1 0,3-1,2 8,5 Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 58,3          
H (m) 110 104 94 83 69 52 30          
K-MBS 3-50 PWM

 

0,9 0,2-1,0 7,8 Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 100 105    
H (m) 64 61,5 59 56,2 53,5 49,5 45,2 39,7 20 16,5    

 

 

 

Kliknutím zvětšit Kliknutím zvětšit
Klasické vodárny s tlakovou nádobou Vodárenský komplet pro  studnu Ponorná vodárna Sací čerpadlo s elektronikou

Poslední aktualizace stránky: 16.10.2009